gästhuset Bokningsvillkor

Bokning/betalning
Efter bokning skickar vi en eller två fakturor för bokningen. 
Då ankomster ligger mer än 30 dagar fram i tiden skickas två fakturor. 
I det fall två fakturor skickas omfattar den första 30% av totalbeloppet och skall betalas inom 10 dagar från fakuradatum. Fram tills att fakturan är betald är bokningen preliminär från gästens sida. Slutbetalning om 70% ska ske 30 dagar innan ankomst.
Då endast en faktura skickas gäller full betalning senast 30 dagar innan ankomst.

Avbokning
Gästen äger rätt att fram till förfallodatum för första betalning fritt avboka sin vistelse på Gästhuset. Vid önskan om avbokning efter att förskott eller slutbetalning skett återbetalas endast det belopp vilket Gästhuset får från en ny gäst till samma lägenhet. Dock utgår alltid en administrativ avgift om 500 SEK.

Gästhuset äger rätt att avboka bokning som inte betalas efter en påminnelse via mail.

Särskilda ombokningsregler till följd av coronapandemin
(Gäller 1/12 2021 - 30/9 2022) 
I händelse av att folkhälsomyndigheten eller annan myndighet i Sverige inför förbud för resor till region Jämtland/Härjedalen erbjuder vi ombokning av aktuell bokning.
Påkallande av ombokning skall ske senast fjorton (14) dagar innnan ursprunglig ankomst. Inbetalat belopp kan nyttjas fram till 2025-12-31. Beloppet kan delas upp eller användas som delbetalning. Inbetalat belopp återbetalas ej. 


Åldersgräns
För att hyra lägenhet hos Gästhuset i Åre måste gästen vara 18 år. Det gäller sällskapets samtliga personer. Åldersgränsen gäller EJ barn i målsmans sällskap.
Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Legitimering kan ske vid ankomst. Om gästen vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning. För organiserade grupper och resesällskap med ledare kan undantag från ovannämnda regler ske efter överenskommelse med Gästhuset.

Ordningsregler
Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boendet. Mellan kl. 22:00 och kl. 07:00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Gästhuset har störningsjour med externt bevakningsbolag. Vid konstaterad störning debiteras aktuellt gäst bevakningsbolagets kostnad om 2000 SEK. 
Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös.
Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 4000 SEK.
Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Ej heller låta fler personer övernatta i det än vad lägenheten är anpassad för.
Gästen måste städa ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna. Om detta inte iakttas kommer Gästhuset att debitera ordnarie pris för städ, pris är beroende på boendets storlek. Gästen kan beställa slutstädning upp till 24 timmar före utcheckning. En beställd städning innefattar inte diskning eller tömning av sopor/tomflaskor.

Brandlarm
Gästhuset har ett automatiskt brandlarm direkt kopplat till SOS och räddningstjänst. Larmet reagerar på rök, värme och manipulation. Vid händelse av att brandlarmet utlöses på grund av oaktsamhet debiterar Gästhuset alltid räddningstjänstens kostnad om 6000 SEK.

Nycklar
Samtliga nycklar till boendet skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift från 1000 SEK för låsbyte.

Avvisning
Gästhuset har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål.
I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet.
Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av skada debiterar Gästhuset gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 4000 SEK. Gästhuset förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter.